REGULAMIN

 

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Futunext Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767373, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 5252777363, REGON 382349608, zwaną dalej „Futunext”.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Futunext na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty usług Futunext oraz porad i informacji edukacyjnych mogących mieć charakter marketingowy..

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Futunext, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.raport.raport.futunext.com w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz” (lub analogiczny przycisk) wraz z zaznaczeniem odpowiednich zgód. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Futunext i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Na stronie formularza wskazana jest treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Zaakceptowanie zgód na stronie zapisu oraz kliknięcie przycisku “Zapisz” (lub analogicznego) oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Futunext, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Futunext informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie korzystając z przycisku “Wypisz się” (lub analogicznego) znajdującego się w każdym wysyłanym mailu Newslettera lub na adres mailowy [email protected], pocztą na adres Futunext podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy [email protected], pocztą bezpośrednio na adres Futunext podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Futunext.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Futunext.

3. Futunext rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Futunext lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Futunext Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767373, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 5252777363, REGON 382349608, zwana dalej „Futunext”.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań edukacyjnych i marketingowych.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby zainteresowane branżą automatyki domowej, budownictwa, nieruchomości, architektury.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi Newslettera Futunext
  8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach rozpoznawania aktywności na stronie Futunext oraz innych kanałach marketingowych wykorzystywanych przez Futunext, konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość personalizacji formy komunikacji.